Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022|
z dnia 16 listopada 2022 r.
Dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowogródku
Pomorskim z siedzibą w Karsku

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W NOWOGRÓDKU POMORSKIM Z SIEDZIBĄ W KARSKU

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim zwany dalej ,,Regulaminem” określa:

 1. Strukturę i organizację Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanym dalej ,,Ośrodkiem”.
 2. Zasady kierowania Ośrodkiem.
 3. Zasady i zakresy działania komórek organizacyjnych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Ośrodku – należy rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 2. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 3. Pracownikach – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 4. Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Nowogródek Pomorski.
 5. Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 3

 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.
 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Karsku, ul. Pionierów 15/2.
 3. Obszarem działalności Ośrodka jest teren Gminy Nowogródek Pomorski.
 4. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Ośrodka, niniejszego Regulaminu, aktów prawnych wydanych przez Radę i Wójta oraz na podstawie zarządzeń Dyrektora.

 

Rozdział II
Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 4

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. Dz. U. z 2022, poz. 559, ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268, ze zm.)
 4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 615 ze zm.)
 5. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2022, poz. 1205)
 6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2021)
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.)
 8. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249)
 9. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447)
 10. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1744)
 11. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1329)
 12. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 690)
 13. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 14. Innych właściwych ustaw i przepisów wykonawczych.

§ 5

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb rodzin i osób zamieszkałych i czasowo przebywających na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które wykorzystując własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich pokonać.
 2. Ośrodek zaspokaja niezbędne potrzeby życiowe osób, w szczególności poprzez umożliwienie im życia w warunkach odpowiednich dla godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6

 1. Realizując zadania zlecone Ośrodek kieruje się w szczególności ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz innych organów zlecających zadania w ramach obowiązującego prawa.
 2. Wykonując zadania własne gminy Ośrodek kieruje się uchwałami rady oraz ustaleniami i zaleceniami Wójta.

 

Rozdział III
Zasady kierowania Ośrodkiem

§ 7

 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik upoważniony przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka zapewnia Urząd Gminy Nowogródek Pomorski.

§ 8

 1. Dyrektor Ośrodka jest organizatorem i koordynatorem realizacji zadań Ośrodka na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, odpowiada za ich poziom, dysponuje środkami na realizację ww. zadań.
 2. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka oraz wykonuje wobec nich inne czynności z zakresu prawa pracy, w tym ustala dla nich szczegółowe zakresy obowiązków.

§ 9

Do obowiązków i uprawnień Dyrektora należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w związku z działalnością Ośrodka i prawidłową gospodarką finansową i materialną Ośrodka.
 2. Prawidłową politykę personalną i płacową Ośrodka.
 3. Zapewnienie właściwej organizacji pracy ośrodka, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
 4. Czuwanie nad przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku.
 5. Wydawanie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Ośrodku.
 6. Rozpatrywanie skarg i wniosków.

 

Rozdział IV
Organizacja Ośrodka

§ 10

W skład Ośrodka wchodzą:

 1. Dyrektor
 2. Stanowiska ds. pracy socjalnej
 3. Stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją
 4. Stanowisko ds. pierwszego kontaktu
 5. Stanowiska ds. usług:
  a) Asystent rodziny
  b) Opiekun
  c) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 6. Placówka Wsparcia Dziennego:
  a) Wychowawcy
  b) Psycholog
  c) Pedagog
  d) Terapeuta
  e) Logopeda
 7. Dzienny Dom Pobytu „Senior +”:
  a) Instruktor terapii zajęciowej
  b) Opiekun

§ 11

Do zadań Stanowiska ds. pracy socjalnej należy między innymi:

 1. Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną;
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie społeczności lokalnej);
 6. Organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym;
 7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, realizację usługi asystenta rodziny;
 8. Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
 9. Realizację zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”;
 10. Realizacja zadań Ośrodka z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;Obsługa systemu OPIEKA w szczególności:
  a) wprowadzanie wniosków
  b) wprowadzanie wywiadów
  c) wprowadzanie informacji na temat pracy socjalnej

 

§ 12

Do zadań Stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją należy między innymi:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej.
 2. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań gminy albo innych jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności ustalanie uprawnień do:
  a) świadczeń zdrowotnych,
  b) świadczeń opiekuńczych,
  c) dodatków mieszkaniowych,
  d) obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach gminy,
 3. Obsługa systemu OPIEKA w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów decyzji,
  b) przygotowywanie list wypłat.
  c) przygotowywanie danych do sprawozdań.
 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednorazowych świadczeń „Za życiem”, stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dodatków osłonowych, Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny.
 5. Obsługa systemów SR, FA, 500+, Dodatek Osłonowy, w szczególności:
  a) przygotowywanie projektów decyzji,
  b) przygotowywanie list wypłat.
  c) przygotowywanie danych do sprawozdań.
 6. Bieżące informowanie Księgowego o konieczności zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób korzystających ze świadczeń udzielanych oraz konieczności stosownego ich wyrejestrowania w przypadku utraty uprawnień.
 7. Sporządzanie dokumentów związanych z wypłacaniem świadczeń tzn. list wypłat z uwzględnieniem formy odbioru.
 8. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.
 10. Współpraca z Urzędem Gminy w zakresie zakwaterowania obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
 11. Prowadzenie pozostałych spraw wynikających z zakresu obowiązków.

§ 13

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu wykonuje zadania w szczególności w zakresie:

 1. Przyjmowania osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka i kierowanie ich do właściwego Stanowiska po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy;
 2. Przyjmowania i ewidencjonowania korespondencji wpływającej do Ośrodka
 3. Rozpoznawania oraz analizy indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy z pracownikami socjalnymi i asystentem rodziny
 4. Udzielania osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej oraz prawach i uprawnieniach oraz instytucjach właściwych do załatwienia sprawy osoby zgłaszającej się do ośrodka;
 5. Współpracy i współdziałania z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa, umawianie na spotkania;
 6. Przygotowywania wstępnej dokumentacji niezbędnej do przyznania różnych świadczeń.
 7. Uczestniczenia w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej

 

§14

 1. Na stanowiska ds. usług składają się:
  a) Asystent rodziny
  b) Opiekun
  c) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
  a) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
  b) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
  c) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  d) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów psychologicznych
  e) Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych z dziećmi|
  f) Wspieranie aktywności społecznej rodzin
  g) Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  h) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej przez członków rodziny objętej wsparciem
  i) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.\
  j) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  k) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
  l) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną
  m) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co sześć miesięcy i przekazywanie jej Dyrektorowi GOPS
  n) Sporządzanie na wniosek Sądu, opinii o rodzinie i jej członkach
  o) Monitorowanie funkcjonowanie rodziny po zakończeniu pracy z rodziną
  p) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny\
  q) Współpraca i sporządzanie gminnych programów wspierania rodziny
  r) Sporządzenie planów pracy z rodzinami, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej i skoordynowanie ich z planami pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, koordynatora pieczy zastępczej.
 3. Do zadań opiekuna należy świadczenie usług opiekuńczych u podopiecznych, w szczególności:
  a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
  - utrzymywanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez podopiecznego
  - przygotowywanie lub pomoc w przygotowywaniu posiłków
  - pomoc w zakupie artykułów spożywczych, przemysłowych oraz leków
  - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  - pomoc w przynoszeniu opału, jeśli jest taka konieczność
  c) opieka higieniczna, zaleconą przez lekarza|
  d) pielęgnacja:
  - pomoc w czynnościach higieniczno-sanitarnych
  - zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
  - zamawianie koniecznych wizyt lekarskich, w przypadku konieczności uczestniczenie w wizytach lekarskich
  e)podtrzymywanie psychofizycznej kondycji podopiecznego:
  - podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań
  - zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznych z otoczeniem.
  - organizowanie, w miarę możliwości, spacerów
 4. Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym dla pięciu podopiecznych, osób niepełnosprawnych z terenu Gminu Nowogródek Pomorski, zgodnie z wytycznymi Projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Usługi w szczególności polegać będą na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ społeczne/ sportowe itp.)
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 4. załatwieniu spraw urzędowych
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
 7. wspieraniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych
 8. pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym osób niepełnosprawnych
 9. zapewnieniu osobom niepełnosprawnym wsparcia i pomocy adekwatnej do ich potrzeb
 10. dążenie z podopiecznym do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku
 11. ograniczanie skutków niepełnosprawności i stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowanie aktywności i niezależności
 12. zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

 

§ 15

Zadania Placówki Wsparcia Dziennego określone są w Regulaminie organizacyjnym Placówki.

§ 16

Zadania Dziennego Domu Pobytu określone są w Regulaminie organizacyjnym DDP.

 

Rozdział V
Zasady funkcjonowania Ośrodka

§ 17

Pracownicy Ośrodka w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 18

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 19

 1. Poszczególni Pracownicy Ośrodka realizują zadania wynikające z przepisów prawa i niniejszego regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Rozdział VI
Zadania wspólne dla wszystkich pracowników Ośrodka

§ 20

 Do wspólnych zadań pracowników Ośrodka należy :

 1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych będących podstawą działalności Ośrodka.
 2. Przygotowywanie projektów pism do zatwierdzenia i podpisania przez Dyrektora.
 3. Ochrona danych osobowych – przestrzeganie „RODO”.
 4. Właściwe przechowywanie akt spraw oraz usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 5. Bieżące zaznajamianie się z przepisami prawa.
 6. Przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej.
 7. Prowadzenie rejestrów spraw dotyczących danego stanowiska pracy.
 8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

Rozdział VII
Działalność kontrolna w Ośrodku

§ 21

 1. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne i zewnętrzne.
 2. System kontroli wewnętrznej sprawowany przez Ośrodek obejmuje kontrolę wewnętrzną wszystkich stanowisk pracy w Ośrodku.
 3. Przedmiotem kontroli wewnętrznej jest prawidłowa realizacja zadań objętych zakresem poszczególnych stanowisk pracy pod kątem ich merytorycznej poprawności, celowości i zgodności z prawem.
 4. Kontrola wewnętrzna ma na celu ustalenie stanu faktycznego kontrolowanej działalności, rzetelne jej udokumentowanie oraz dokonanie oceny i sformułowanie stosownych wniosków.
 5. Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonuje Dyrektor.
 6. Działalność kontrolną prowadzi się w formie kontroli planowanych i doraźnych.
 7. Ze względu na zakres przedmiotowy rozróżnia się kontrole:|
  a) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności Ośrodka,
  b) problemowe – oceniające realizację wybranych zagadnień,
  c) sprawdzające – oceniające wykonanie zadań, wynikających z uprzednio prowadzonych kontroli,
  d) okresowe – wynikające z planów kontroli,
  e) doraźne - przeprowadzana w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w działaniu doszło lub mogło dojść do naruszenia przepisów.
 8. Kontrole zewnętrzne odnotowywane są w książce kontroli.
 9. Pracownicy są zobowiązani do współpracy z organami kontroli zewnętrznej, podejmowania działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach tych organów oraz przygotowywania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.

 

Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 22

 1. Dyrektor Ośrodka podpisuje pisma dotyczące prowadzonych postępowań oraz decyzje administracyjne na podstawie upoważnień Wójta.
 2. Dyrektor Ośrodka może upoważnić pracowników do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostałych w zakresie działalności stanowisk pracy.

 

Rozdział IX
Zasady obiegu korespondencji w Ośrodku

§ 23

 1. Korespondencję wpływającą do Ośrodka przekazuje się do wglądu Dyrektora w celu zapoznania się i jest rejestrowana w Dzienniku korespondencyjnym.
 2. Korespondencję przekazuje się do dalszego załatwienia pracownikom Ośrodka.

 

Rozdział X
Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka

§ 24

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz kodeks pracy.

§ 25

 1. Pracownikowi Ośrodka przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych .
 2. Pracownikom Ośrodka, którzy wzorowo i sumiennie wykonują swoje obowiązki mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka.

§ 26

W stosunku do pracowników naruszających porządek i dyscyplinę pracy stosowane są kary przewidziane w Kodeksie Pracy.

 

Rozdział XI
Tryb Pracy Ośrodka

§ 27

 1. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.
 2. Ośrodek jest czynny w następujących dniach:
  a) w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00,
  b) w dniach od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
  c) w piątki w godzinach od 7:30 do 15:00.
 3. Codziennie przed rozpoczęciem pracy pracownik jest zobowiązany podpisać listę obecności.
 4. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być dokumentowane delegacjami oraz zapisami w książce wyjść znajdującej się w Ośrodku .
 5. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela Dyrektor, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
 6. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 6, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
 7. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
 8. Każdy pracownik na czas nieobecności w pracy powinien mieć wyznaczonego zastępcę zorientowanego w zagadnieniach i dokumentacji.
 9. Po zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazanie dokumentacji wynikający z zakresów czynności.

§ 28

 1. Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Ośrodka bez zgody Dyrektora.
 2. Przebywanie pracowników w pomieszczeniach Ośrodka poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 3. Przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 4. Na teren Ośrodka nie wolno wnosić alkoholu i środków odurzających.
 5. Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu nie może być dopuszczony do wykonywania pracy.
 6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu w Ośrodku z wyjątkiem palarni lub miejsc wydzielonych do palenia odpowiednio oznakowanych i wyposażonych.
 7. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym terminie jej trwania.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 29

 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników określają zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach pracy.
 2. Dyrektor Ośrodka jest zobowiązany do zapoznania nowo przyjętych pracowników przed przystąpieniem do pracy ze:
  a) Statutem Ośrodka,
  b) Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka,
  c) Przepisami ,,RODO”.

§ 30

 1. Spory kompetencyjne między pracownikami rozstrzyga Dyrektor.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczącym funkcjonowania Ośrodka mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustaw których zadania są realizowane w Ośrodku.

§ 31

Nowe stanowiska pracy związane z realizacją zadań statutowych Ośrodka tworzy Dyrektor w ramach posiadanych środków w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

§ 32

Wszelkich zmian w regulaminie dokonuje Dyrektor Ośrodka w trybie właściwym dla jego przyjęcia.

 

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku

 

Schemat struktury organizacyjnej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku