Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku,
 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię GOPS,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, zwrot kosztów dojazdu), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1426, ze zm.).