ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Dziennego Domu Pobytu Senior+ Trzcinna 84
74-304 Nowogródek Pomorski”

 

 1. Zamawiający.
  Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko,NIP 597 145 69 17, REGON: 003134209,

 

 1. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla:

 1. Seniorów, uczestników zajęć Dziennego Domu Pobytu Senior + w Trzcinnej

 

 1. Posiłki: jedno gorące danie.

Gramatura posiłków:
- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g
- mięso lub ryba (filet) – 120 g
- surówki, jarzyny – 100 g

 

 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

Posiłki dla Seniorów  muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego  osób powyżej 60 roku życia i przepisy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zgodnie
z ustawą z dnia z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwa żywności i żywienia ( Dz.U. z 2022 poz. 2132)
Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie
z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia seniorów, zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.  Dowóz ciepłych obiadów do Dziennego Domu Pobytu Senior+ odbywać się będzie w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Transport obiadów odbywać się będzie w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.
Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych
i dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalna wartość kaloryczna posiłku to min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 

 1. Godziny dostaw posiłków:
  Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
  Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 1. Szacunkowa liczba dożywianych Seniorów będzie wynosiła 20 osób.
  Zamawiający zastrzega, że podana liczba Seniorów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uprawnionych do otrzymywania posiłków Seniorów.  Liczba osób może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.
 1. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 1. Termin realizacji umowy: od  01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem dni świątecznych, sobót i niedziel.
 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków
do Dziennego Domu Pobytu Senior+ Trzcinna 84
74-304 Nowogródek Pomorski”

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 29.12.2022 r. , do godz. 14.00
  w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi w dniu 29.12.2022 r. do godz. 14.30.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi atrakcyjną ofertę cenową i urozmaicony jadłospis. O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 Załącznik 1

Załącznik 2