ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”

 1. Zamawiający.

Gmina Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedzibą w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko,

NIP 597 145 69 17, REGON: 003134209,

realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

 1. Przedmiot zamówienia:

2.1. Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:

 1. Szkoły Podstawowej w Karsku.
 2. Gminnego Przedszkola w Karsku.
 3. Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim.

 

2.2.  Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych z terenu Gminy Nowogródek Pomorski.

Zamówienie obejmuje dożywianie dzieci we wskazanych placówkach oświatowych przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku od 01.01.2023 do 31.12.2023 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, a także dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Posiłki: jedno gorące danie.

Gramatura posiłków:

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g
- mięso lub ryba (filet) – 120 g|
- surówki, jarzyny – 100 g

 

 1. Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

Posiłki dla dzieci muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. i art. 52 c ust.6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2022 poz. 2132). Powyższe dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki w  miejscu zamieszkania.

  Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych, pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do szkół w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowywania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Dla osób niesamodzielnych jadłospis będzie dostarczany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900  kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

 

 1. Godziny dostaw posiłków:
  Godziny dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych Szkół.

Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach będzie wynosić   15 uczniów. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem – 10 / w zależności od potrzeb.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba uczniów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.  Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.

 1. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorami szkół. Wykonawca powinien stworzyć  możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szkole.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  a) posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie,
  b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. Termin realizacji umowy: od  01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki ustalonych przez poszczególne placówki oświatowe, zaś dla osób niesamodzielnych na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
 4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
  „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Nowogródek Pomorski oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”
 6. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2), a także przykładowym 10 – dniowym  jadłospisem  należy złożyć do dnia 29.12.2022 r. , do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim z siedziba w Karsku, ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert  i rozstrzygnięcie procedury o udzielenie zamówienia nastąpi  w dniu 29.12.2022 r. do godz. 14.30.  Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi atrakcyjną ofertę cenową i urozmaicony jadłospis. O wyniku postępowania o zamówienie  Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 Załącznik nr 1

Załącznik nr 2