W dniu 21 września 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 

Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS, ul. Pionierów 15/2, Karsko lub ze strony internetowej GOPS

Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują, w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  • kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek wynosi 3 tys. Zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. Zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. Zł.

Wnioski będą weryfikowane pod kątem ich zgodności z wpisem do CEEB.

Wnioski składa się do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku