Weszło w życie rozporządzenie dotyczące udzielania świadczeń pieniężnych osobom, które zapewniły czasowe zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy.
W myśl rozporządzenia osoby, które zapewniły mieszkanie uchodźcy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
Aby uzyskać świadczenie należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczenie przysługiwać będzie nie dłużej niż przez 60 dni, i wypłacone zostanie z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Przyznanie i wypłata świadczenia uzależniona będzie od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy. Jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku – świadczenie pieniężne nie będzie przysługiwało.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczenia pieniężnego

Wzór wniosku