Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim w roku 2019 przystąpił do konkursu ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020. W dniu 08.01.2020 podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania wyniosła łącznie: 436.471,25 zł, z czego:

 • dofinansowanie z UE: 367.857,96 zł
 • dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 68.883,29 zł

Projekt realizowany był od 01 czerwca 2020 do 31 sierpnia 2021.

 

Dzięki realizacji Projektu możliwe było przeniesienie siedziby jednostki do nowego budynku. Siedziba dostosowana jest to wymogów Inspektora Sanitarnego oraz zlikwidowane są bariery dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Celem projektu była zmiana organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od wykonywanej pracy socjalnej i usług. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych i wzmocnienie potencjału kadrowego przyczyniło się do poprawy i wzmocnienia jakości świadczonej pomocy oraz wprowadzenia innowacyjnych działań. W tym celu wydzielono nowe stanowiska:

 • 1 stanowisko ds. pierwszego kontaktu,
 • 2 stanowiska ds. pracy socjalnej,
 • 1 stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
 • 1 stanowisko ds. usług.

W ramach projektu dostosowano pomieszczenia w nowej siedzibie na potrzeby wyodrębnienia nowych stanowisk pracy.

 

   
   
 

 

Przeznaczono również środki na dokształcenie zatrudnionej kadry, aby pracownicy poprzez nabytą wiedzę zwiększyli swoje kompetencje i uzyskali wsparcie specjalistów. Podniesienie kwalifikacji i ukierunkowanie na rozwój zawodowy pracowników Ośrodka pozwoliło na podwyższenie poziomu pracy zorganizowanej w standardzie zapewniającym uzyskiwanie wysokich efektów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Przeprowadzone w 2020 roku szkolenia kadry:

 • Szkolenie z zakresu zapoznania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z przygotowaną dokumentacją tj. statutem, regulaminem, kodeksem etyki zawodowej oraz zakresami czynności pracowników zgodnie z nowym modelem jednostki
 • Szkolenie pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej"
 • Szkolenie pn. "Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, praca w grupach, praca w środowisku".
 • Szkolenie pn. "Mediacja jako narzędzie pracy z trudnym klientem"
 • Szkolenie pn. "Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej"
 • Szkolenie pn. „Obsługa i podejście do trudnego klienta, komunikacja interpersonalna, asertywność, zasady bezpieczeństwa, równość płci i niedyskryminacja w obsłudze”
 • Cykl spotkań superwizyjnych

 

 

 

Wprowadzone zmiany pozwoliły na głębsze diagnozowanie problemów i ich przyczyn, co pozwala na szybsze i efektywniejsze obejmowanie rodzin różnymi rodzajami wsparcia. Wyodrębniono nowe stanowiska pracy i zwiększono kadrę Ośrodka przez co spełnione zostały standardy pracy socjalnej, która jest aktualnie świadczona na podstawie rozwiązań modelowych.

Realizacja Projektu „Nowa i skuteczna pomoc społeczna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim” umożliwiła realizację kilku zadań:

 1. Przygotowanie i wdrożenie Ośrodka do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu.

W ramach zadania opracowano regulaminy, nową strukturę organizacyjną, kodeks etyki zawodowej, zakresy czynności pracowników według nowego modelu jednostki oraz zapoznano pracowników z nową dokumentacją w formie szkolenia.

 1. Poprawa bezpieczeństwa pracy pracowników Ośrodka oraz doposażenie stanowisk pracy.

Zadanie objęło doposażenie stanowisk pracy w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności świadczonej pracy socjalnej i usług oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy. Zakupiono m.in. zestawy komputerowe, biurka, krzesła obrotowe, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki, szafy metalowe do przechowywania dokumentów oraz krzesła dla petentów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zakupiono także system alarmowy.

 

 1. Merytoryczne wsparcie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zrealizowano szkolenie z zakresu wdrożenia usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od administracyjnej, szkolenie z zakresu obsługi i podejścia do trudnego klienta, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zasad bezpieczeństwa, równości płci i niedyskryminacji w obsłudze, szkolenie z zakresu metodyki pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w systemie pomocy społecznej, szkolenie na temat mediacji jako narzędzia pracy z trudnym klientem oraz sesję superwizyjna trwającą 14 miesięcy.

 

Założeniem wprowadzonych zmian jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej. Wprowadzenie nowych stanowisk pracy i określenie zakresu zadań na tych stanowiskach umożliwiło działalność Ośrodka zgodnie z nowym modelem funkcjonowania jednostki.

Po zakończeniu realizacji projektu zaplanowano dalszą realizację zamierzonych celów podnoszących standard pracy Ośrodka. Trwałość wdrożonych zmian zostanie zapewniona poprzez utrzymanie zespołów/stanowisk przez okres 18 miesięcy po upływie terminu realizacji projektu, tj. w terminie od 01 września 2021 r. do 28 lutego 2023 r.